Oferujemy kompleksowe przeprowadzenie procesu pozyskania „białych certyfikatów” wliczając w to opracowanie koncepcji ekonomiczno-technicznej, studium wykonalności, dokumentację projektową, przeprowadzenie obu audytów oraz wsparcie na każdym etapie procedury wyznaczonej przez Ustawę o efektywności energetycznej.

 

System białych certyfikatów umożliwia uzyskanie wymiernych oszczędności energii w trzech obszarach:

 • Zwiększenia oszczędności energii przez odbiorców końcowych,
 • Zwiększenia oszczędności energii przez urządzenia własne,
 • Zmniejszenia strat energii elektrycznej, ciepła lub gazu ziemnego w przesyle i dystrybucji.

Przykłady przedsięwzięć za które można uzyskać białe certyfikaty:

 • Modernizacje lub wymiana izolacji termicznej rurociągów, pieców, ciągów technologicznych,
 • Systemy sterowania układami ciepła i chłodu,
 • Termomodernizacje,
 • Modernizacje opraw oświetleniowych lub źródeł światła,
 • Odzysk energii w procesach przemysłowych,
 • Ograniczanie strat na przesyle,
 • Modernizacje instalacji sprężonego powietrza,
 • Optymalizacja instalacji transportowych paliw lub mediów,
 • Wymiany silników, napędów i układów sterowania,
 • Modernizacje źródeł ciepła.

Z wnioskiem o wydanie świadectwa można wystąpić jedynie w odniesieniu do przedsięwzięcia, które dopiero będzie realizowane i jeżeli w wyniku jego realizacji uzyska się oszczędność energii w ilości większej niż 10 ton oleju ekwiwalentnego (toe) średnio w ciągu roku. Świadectwo takie stanowi potwierdzenie planowanej do zaoszczędzenia ilości energii finalnej. Wydawane jest przez Prezesa URE na wniosek podmiotu u którego będzie realizowane przedsięwzięcie albo upoważnionego przedstawiciela. Złożenie wniosku musi być poprzedzone audytem efektywności energetycznej. Po zakończeniu inwestycji sporządza się kolejny audyt tym razem potwierdzający uzyskanie planowanych oszczędności i zawiadamia Prezesa URE o zakończeniu inwestycji. W ciągu 30 dni świadectwa przekształcane są w zbywalne prawo majątkowe, które można sprzedać na Towarowej Giełdzie Energii.

 


Ecokube sp. z o.o.

ul. Wólczańska 128/134

90-527 Łódź

tel. + 48 42 630 66 00

biuro@ecokube.pl