Nowe wsparcie dla małej kogeneracji do 1 MW

Ustawa z dnia 14 grudnia 2018 o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji wprowadziła dla nowych jednostek kogeneracyjnych system wsparcia oparty na premii. Premia ta zależy od ilości wyprodukowanej energii i zastosowanego paliwa. Dofinansowanie to nie jest uzależnione od tego czy wytworzona energia jest wykorzystana na potrzeby własne czy też sprzedana na zewnątrz. Dzięki tej premii okres zwrotu inwestycji w taką jednostkę skrócił się nawet do 3 lat.

Oferta dla generalnych wykonawców oczyszczalni ścieków

Ecokube sp. z o.o. oferuje swoje usługi także firmom – generalnym wykonawcom budowy i modernizacji komunalnych oczyszczalni ścieków w całej Polsce. Jako partner technologiczny, korzystając z naszego doświadczenia, możemy Państwu zaoferować usługi w następujących obszarach:

  • Projektowanie, adaptacje projektów i projekty powykonawcze
  • Dobór i modyfikacje technologii oczyszczania ścieków
  • Prace instalacyjne związane z daną technologią
  • Instalacje elektryczne i AKPiA
  • Rozruch technologiczny oczyszczalni
  • Nadzór nad procesem odbioru inwestycji wraz z uzyskaniem efektu ekologicznego

Szereg realizowanych inwestycji na oczyszczalniach ścieków bazuje na opracowanych przez nas dokumentacjach projektowych i budowlano-wykonawczych. W trakcie ich opracowywania poznaliśmy dogłębnie problemy funkcjonowania różnych obiektów w kontekście technologii, przepływów, sterowania, osadów a także bieżącej eksploatacji co pozwala nam oferować konkurencyjne rozwiązania.

 

Zapraszamy do współpracy !

Granulacja osadów ściekowych sposobem na obniżenie kosztów

Dużym problemem w procesie oczyszczania ścieków jest zagospodarowanie odpadów pozostałych po procesie oczyszczania ścieków. Jednym z odpadów powstających w bardzo dużych ilościach jest odwodniony osad ściekowy. Obecnie systemy przeróbki osadu pozwalają zmienić go z uciążliwego odpadu na polepszacz glebowy, który może być wykorzystywany w rolnictwie i rekultywacji gruntów. Dodatkowa korzyść to obniżenie kosztów eksploatacji oczyszczalni. Zapraszamy do skorzystania z naszych doświadczeń w zakresie projektowania i dostarczania systemów umożliwiających takie właśnie przetworzenie osadów. Oferujemy także nasze wsparcie w procesie certyfikacji i uzyskania odpowiednich zgód na obrót takim produktem.

 Przemysłowe oczyszczalnie ścieków

oczyszczalnia ścieków

Oferujemy wiodące na świecie technologie oczyszczania ścieków przemysłowych. Starannie dobrane rozwiązania umożliwiają osiągnięcie niskich kosztów obsługi i efektów oczyszczania spełniających wszystkie  krajowe i europejskie normy.


Komunalne oczyszczalnie ścieków

oczyszczalnia ścieków

Proponujemy elastyczne i oszczędne rozwiązania, uwzględniające zmieniające się ilości i ładunki zanieczyszczeń w ściekach dopływających do oczyszczalni komunalnych.                                            


Kogeneracja

kogeneracja

Projektujemy i dostarczamy systemy kogeneracyjne zapewniające autonomię dostaw energii elektrycznej i cieplnej dla oczyszczalni ścieków, szpitali, basenów, szkół, hoteli i innych budynków publicznych.  

                                 Usługi projektowe i finansowanie inwestycji

usługi projektowe

Dostarczamy koncepcje i projekty uwzględniające indywidualne potrzeby klienta oraz zapewniające spójność z wymaganiami dotacji unijnych. Mamy również doświadczenie w realizacji zadań typu "zaprojektuj i wybuduj" 


Optymalizacja procesowa

Oferujemy innowacyjne rozwiązania prowadzące do oszczędności zużycia energii elektrycznej, wody procesowej i reagentów oraz wzrostu wydajności produkcji.


Efektywność energetyczna

Poprawa efektywności energetycznej to wciąż olbrzymie wyzwanie dla wielu firm w Polsce. Ale im wyższe są ceny energii, tym zwrot z inwestycji w efektywność energetyczną jest większy.Nowe prawo wodne

usługi projektowe

Zaniedbania w zakresie gospodarki wodnej mogą doprowadzić do wstrzymania działalności zakładu lub jego części do czasu usunięcia tych zaniedbań. Dlatego dla każdego przedsiębiorstwa istotne jest przeanalizowanie procesów technologicznych pod kątem możliwych do uzyskania oszczędności wody bądź wdrożenia systemów odzysku wody procesowej.

 

 


Budowle hydrotechniczne

Zmiany klimatu sprawiają, że coraz częściej mamy do czynienia z ekstremalnymi zjawiskami pogodowymi jak susze czy podtopienia i powodzie. Wychodząc na przeciw tym problemom opracowano pakiet działań służących zatrzymywaniu i gromadzeniu wody. W finansowanie programów pro-retencyjnych, zaangażowane są ministerstwa,  NFOŚiGW, PGW Wody Polskie oraz samorządy lokalne.


Własne źródło energii

Ciągła niepewność związana z cenami energii elektrycznej oraz niekorzystny trend jaki obserwujemy na rynku sprawiają, że coraz atrakcyjniejszą alternatywą dla przedsiębiorstw staje się inwestycja we własne źródło energii elektrycznej i cieplnej – kogenerację. Inwestycja taka oprócz korzyści ekonomicznych poprawia także bezpieczeństwo energetyczne zakładu.

 

 


Ecokube sp. z o.o.

ul. Wólczańska 128/134

90-527 Łódź

tel. + 48 42 630 66 00

biuro@ecokube.pl