Kompostowanie osadów ściekowych w technologii bębnowej

Technologia kompostowania bębnowego zapewnia nie tylko przetworzenie odpadów i prowadzenie procesu w warunkach w pełni kontrolowanych, ale również przekwalifikowanie ich w nawóz organiczny i pozbawienie kodu odpadów, przez co staje się pełnowartościowym nawozem.
Technologia bębnowego kompostowania odpadów umożliwia skrócenie uciążliwej dla środowiska (a najważniejszej z technologicznego punktu widzenia) fazy gorącej procesu z 30-40 dni do około 12 dni przy zapewnieniu utrzymania temperatury w bębnie na poziomie 60÷85°C, gwarantującej pełną higienizację osadów ściekowych. Kompost uzyskiwany przy użyciu tej technologii spełnia normy mikrobiologiczno-parazytologiczne. Dzięki kontroli procesu w zamkniętym, obracającym się cały czas bębnie, kompostowana masa odpadów pozbawiana jest uciążliwych odorów, a sam proces poprzez zastosowaną biofiltrację nie jest uciążliwy zapachowo dla otoczenia.

Źródło energii cieplnej i elektrycznej dla zakładu na trudne czasy

Dynamicznie zmieniająca się sytuacja na rynku paliw kopalnianych powoduje, że przedsiębiorstwa zmuszone są funkcjonować w coraz bardziej niestabilnym otoczeniu związanym z cenami nośników energii oraz ich dostępnością. Jednym z rozwiązań, które mogą złagodzić lub wyeliminować te wahania jest zainstalowanie aparatu kogeneracyjnego, produkującego ciepło i prąd w wyniku spalania gazu LPG. Zalety takiego rozwiązania to niższe ceny gazu LPG w stosunku do cen gazu ziemnego, większa stabilność cen tego paliwa, brak konieczności dużych inwestycji w budowę przyłącza gazowego (można wykorzystać istniejące zbiorniki LPG) oraz możliwość korzystania w lokalnych rozlewni paliwa. Dodatkowo wysokie ceny prądu i ciepła sprawiają, ze w istniejących warunkach rynkowych taka inwestycja może zwrócić się nawet w 1,5 roku.

Oferta dla generalnych wykonawców oczyszczalni ścieków

Ecokube sp. z o.o. oferuje swoje usługi także firmom – generalnym wykonawcom budowy i modernizacji komunalnych oczyszczalni ścieków w całej Polsce. Jako partner technologiczny, korzystając z naszego doświadczenia, możemy Państwu zaoferować usługi w następujących obszarach:

  • Projektowanie, adaptacje projektów i projekty powykonawcze
  • Dobór i modyfikacje technologii oczyszczania ścieków
  • Prace instalacyjne związane z daną technologią
  • Instalacje elektryczne i AKPiA
  • Rozruch technologiczny oczyszczalni
  • Nadzór nad procesem odbioru inwestycji wraz z uzyskaniem efektu ekologicznego

Szereg realizowanych inwestycji na oczyszczalniach ścieków bazuje na opracowanych przez nas dokumentacjach projektowych i budowlano-wykonawczych. W trakcie ich opracowywania poznaliśmy dogłębnie problemy funkcjonowania różnych obiektów w kontekście technologii, przepływów, sterowania, osadów a także bieżącej eksploatacji co pozwala nam oferować konkurencyjne rozwiązania.

 

Zapraszamy do współpracy !Przemysłowe oczyszczalnie ścieków

oczyszczalnia ścieków

Oferujemy wiodące na świecie technologie oczyszczania ścieków przemysłowych. Starannie dobrane rozwiązania umożliwiają osiągnięcie niskich kosztów obsługi i efektów oczyszczania spełniających wszystkie  krajowe i europejskie normy.


Komunalne oczyszczalnie ścieków

oczyszczalnia ścieków

Proponujemy elastyczne i oszczędne rozwiązania, uwzględniające zmieniające się ilości i ładunki zanieczyszczeń w ściekach dopływających do oczyszczalni komunalnych.                                            


Kogeneracja

kogeneracja

Projektujemy i dostarczamy systemy kogeneracyjne zapewniające autonomię dostaw energii elektrycznej i cieplnej dla oczyszczalni ścieków, szpitali, basenów, szkół, hoteli i innych budynków publicznych.  

                                 Usługi projektowe i finansowanie inwestycji

usługi projektowe

Dostarczamy koncepcje i projekty uwzględniające indywidualne potrzeby klienta oraz zapewniające spójność z wymaganiami dotacji unijnych. Mamy również doświadczenie w realizacji zadań typu "zaprojektuj i wybuduj" 


Optymalizacja procesowa

Oferujemy innowacyjne rozwiązania prowadzące do oszczędności zużycia energii elektrycznej, wody procesowej i reagentów oraz wzrostu wydajności produkcji.


Efektywność energetyczna

Poprawa efektywności energetycznej to wciąż olbrzymie wyzwanie dla wielu firm w Polsce. Ale im wyższe są ceny energii, tym zwrot z inwestycji w efektywność energetyczną jest większy.Nowe prawo wodne

usługi projektowe

Zaniedbania w zakresie gospodarki wodnej mogą doprowadzić do wstrzymania działalności zakładu lub jego części do czasu usunięcia tych zaniedbań. Dlatego dla każdego przedsiębiorstwa istotne jest przeanalizowanie procesów technologicznych pod kątem możliwych do uzyskania oszczędności wody bądź wdrożenia systemów odzysku wody procesowej.

 

 


Budowle hydrotechniczne

Zmiany klimatu sprawiają, że coraz częściej mamy do czynienia z ekstremalnymi zjawiskami pogodowymi jak susze czy podtopienia i powodzie. Wychodząc na przeciw tym problemom opracowano pakiet działań służących zatrzymywaniu i gromadzeniu wody. W finansowanie programów pro-retencyjnych, zaangażowane są ministerstwa,  NFOŚiGW, PGW Wody Polskie oraz samorządy lokalne.


Własne źródło energii

Ciągła niepewność związana z cenami energii elektrycznej oraz niekorzystny trend jaki obserwujemy na rynku sprawiają, że coraz atrakcyjniejszą alternatywą dla przedsiębiorstw staje się inwestycja we własne źródło energii elektrycznej i cieplnej – kogenerację. Inwestycja taka oprócz korzyści ekonomicznych poprawia także bezpieczeństwo energetyczne zakładu.

 

 


Ecokube sp. z o.o.

ul. Wólczańska 128/134

90-527 Łódź

tel. + 48 42 630 09 95

biuro@ecokube.pl