Projektowanie budowli hydrotechnicznych - jazy, zapory i śluzy

Zmiany klimatu sprawiają, że coraz częściej mamy do czynienia z ekstremalnymi zjawiskami pogodowymi jak susze czy podtopienia i powodzie. Wychodząc na przeciw tym problemom opracowano pakiet działań służących zatrzymywaniu i gromadzeniu wody. W projekt ten zaangażowanych jest pięć ministerstw tj. Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Ministerstwo Rozwoju, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwo Środowiska oraz Ministerstwo Klimatu. Jednym z elementów tego pakietu jest tzw. retencja korytowa, czyli zatrzymanie wody w rzece, potoku czy rowie melioracyjnym. Dzięki systemowi piętrzeń i zastawek woda nie spływa zbyt szybko, ale pozostaje w okolicy przez dłuższy czas, zasilając i odnawiając stopniowo poziom wód gruntowych. W finansowanie programów pro-retencyjnych, zaangażowane są ministerstwa,  NFOŚiGW, PGW Wody Polskie oraz samorządy lokalne.


Czy jesteśmy skazani na wysokie ceny energii elektrycznej ?

Ciągła niepewność związana z cenami energii elektrycznej oraz niekorzystny trend jaki obserwujemy na rynku sprawiają, że coraz atrakcyjniejszą alternatywą dla przedsiębiorstw staje się inwestycja we własne źródło energii elektrycznej i cieplnej – kogenerację. Inwestycja taka oprócz korzyści ekonomicznych poprawia także bezpieczeństwo energetyczne zakładu poprzez zdywersyfikowanie źródeł zaopatrzenia w media.


Nowe prawo wodne - zagrożenie dla działalności firm

1 stycznia 2018 roku weszły w życie zapisy Ustawy z 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, a wraz z nią nowe stawki opłat za usługi wodne i za użytkowanie gruntów pokrytych wodami. W wyniku wprowadzonych zmian wiele grup przedsiębiorców musi płacić więcej za korzystanie z zasobów wodnych.  Ponadto zaniedbania w zakresie gospodarki wodnej mogą doprowadzić do wstrzymania działalności zakładu lub jego części do czasu usunięcia zaniedbań. Dlatego dla każdego przedsiębiorstwa istotne jest przeanalizowanie procesów technologicznych pod kątem możliwych do uzyskania oszczędności wody bądź wdrożenia systemów odzysku wody procesowej.


Przemysłowe oczyszczalnie ścieków

oczyszczalnia ścieków

Oferujemy wiodące na świecie technologie oczyszczania ścieków przemysłowych. Starannie dobrane rozwiązania umożliwiają osiągnięcie niskich kosztów obsługi i efektów oczyszczania spełniających wszystkie  krajowe i europejskie normy.


Komunalne oczyszczalnie ścieków

oczyszczalnia ścieków

Proponujemy elastyczne i oszczędne rozwiązania, uwzględniające zmieniające się ilości i ładunki zanieczyszczeń w ściekach dopływających do oczyszczalni komunalnych.                                            


Kogeneracja

Kogeneracja

Projektujemy i dostarczamy systemy kogeneracyjne zapewniające autonomię dostaw energii elektrycznej i cieplnej dla oczyszczalni ścieków, szpitali, basenów, szkół, hoteli i innych budynków publicznych.  

                                 Usługi projektowe i finansowanie inwestycji

usługi projektowe

Dostarczamy koncepcje i projekty uwzględniające indywidualne potrzeby klienta oraz zapewniające spójność z wymaganiami dotacji unijnych. Mamy również doświadczenie w realizacji zadań typu "zaprojektuj i wybuduj" 


Optymalizacja procesowa

Oferujemy innowacyjne rozwiązania prowadzące do oszczędności zużycia energii elektrycznej, wody procesowej i reagentów oraz wzrostu wydajności produkcji.


Efektywność energetyczna

Poprawa efektywności energetycznej to wciąż olbrzymie wyzwanie dla wielu firm w Polsce. Ale im wyższe są ceny energii, tym zwrot z inwestycji w efektywność energetyczną jest większy.


Ecokube sp. z o.o.

ul. Wólczańska 128/134

90-527 Łódź

tel. + 48 42 630 66 00

biuro@ecokube.pl