Ekonomiczne i ekologiczne aspekty zastosowania kogeneracji w PEC

Funkcjonowanie przedsiębiorstw energetyki cieplnej opartych na spalaniu węgla wiąże się z wprowadzaniem do powietrza zanieczyszczeń gazowych oraz pyłu. Rozwój systemów ciepłowniczych poprzez budowę bloków kogeneracyjnych zmniejsza negatywne oddziaływanie na środowisko. Urządzenia kogeneracyjne zasilanie gazem ziemnym pozwalają produkować jednocześnie energie cieplną i elektryczną. Zmniejsza to zapotrzebowanie na energię ze źródeł konwencjonalnych a tym samym przyczynia się do zmniejszenia ilości spalanego węgla i emisji szkodliwych substancji, a w szczególności pyłów i CO2 do atmosfery. Wyprodukowane ciepło jest dostarczane do istniejącego systemu ciepłowniczego a energia elektryczna może być wykorzystywana na potrzeby własne lub sprzedawana do sieci zewnętrznej. W efekcie obniżeniu ulegają koszty funkcjonowania zakładu i stworzone zostają możliwości do pozyskiwania nowych odbiorców ciepła. Wzrasta również konkurencyjność przedsiębiorstwa, a dzięki inwestycjom w zaawansowane technologie jest ono postrzegane jako innowacyjne i nowoczesne.

Przykładowe realizacje


Opracowanie projektu budowlanego dla zadania pn. Budowa źródła wysokosprawnej kogeneracji dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej sp. z o.o. w Dębicy

W ramach zadania opracowano projekt budowlany wraz ze wszystkimi uzgodnieniami do uzyskania pozwolenia na budowę włącznie, w oparciu o instalację dwóch agregatów kogeneracyjnych o łącznej mocy cieplnej 4,6 MW i mocy elektrycznej 4,6 MW. Zaprojektowano budynek wraz ze specjalnie dedykowaną instalacją, uwzględniający wysokie wymagania związane z poziomem hałasu dopuszczalnym dla obiektów zlokalizowanych w centrum miasta.

 

Przedmiotem opracowania było w szczególności:

 • rozbiórka istniejącego budynku przemysłowego
 • budowa nowego budynku służącemu energetyce
 • instalacja elektryczna
 • instalacja gazowa
 • instalacja wodno-kanalizacyjna
 • instalacja wentylacyjna
 • instalacja ciepłownicza
 • budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej
 • budowa stacji transformatorowej

 

                                                                                                                    W ramach umowy dokonano także weryfikacji sytuacji prawnej działek związanych z inwestycją

                                                                                                                    oraz warunków przyłączenia do sieci energetycznej i gazowej.

 


Projekt budowy układu kogeneracyjnego dla Zakładu Gospodarki Cieplnej w Oleśnicy

Nominalna moc układu ciepłowniczego przed inwestycją wynosiła ok 50 MW (kotły węglowe). Zaprojektowany układ w okresie letnim ma pracować na potrzeby przygotowania ciepłej wody użytkowej a w okresie zimowym stanowić będzie uzupełnienie pracy istniejących kotłów.

 

W ramach zadania wykonano kompletny projekt budowlany i wykonawczy, oparty o instalację  czterech jednostek kogeneracyjnych zasilanych gazem ziemnym, o łącznej mocy cieplnej 2,6 MW i mocy elektrycznej 2,1 MW.

 

W trakcie procesu projektowego opracowano i uzyskano dla inwestora między innymi następujące dokumenty i pozwolenia:

 • warunki zabudowy
 • pozwolenie na prowadzenie badań archeologicznych
 • warunki przyłączenia do sieci gazowej
 • warunki przyłączenia do sieci elektrycznej
 • pozwolenie budowlane
 • projekt technologiczny
 • projekty AKPiA
 • projekt budowlany wraz ze wszystkimi uzgodnieniami niezbędnymi do uzyskania pozwolenia na budowę
 • projekty wykonawcze branżowe ze szczególnym uwzględnieniem kompleksowego projektu odbioru energii cieplnej i elektrycznej z zespołu kogeneracyjnego
 • specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót
 • ekspertyzy i inwentaryzacje dla celów projektowych i montażowych
 • badania geologiczne
 • projekt ochrony akustycznej dla zrealizowanej inwestycji
 • przedmiar robót i kosztorysy inwestorskie

Modernizacja ciepłowni miejskiej w Wołominie

Wykonanie wielobranżowego projektu modernizacji ciepłowni miejskiej w Wołominie poprzez budowę systemu wysokosprawnej kogeneracji wytwarzającej energię elektryczną i ciepło w skojarzeniu, w oparciu o dwa zespoły z silnikami gazowymi wytwarzające ok 2 MW mocy cieplnej i ok. 2 MW mocy elektrycznej każdy, z możliwością zainstalowania dodatkowych zespołów kogeneracyjnych o łącznej mocy ok. 4 MW.

 

Przedmiotem niniejszego opracowania był projekt budowlany architektoniczno-konstrukcyjny budynku elektrociepłowni, akumulatora ciepła i utwardzenia terenu dla zadania budowy układu wysokosprawnej kogeneracji w oparciu o gaz ziemny w ZEC w Wołominie.

 

 

Umowa objęła wykonanie:

 • projektu technologicznego
 • projektu budowlanego wraz ze wszystkimi uzgodnieniami niezbędnymi do uzyskania pozwolenia na budowę
 • przygotowanie wniosku oraz współdziałanie z inwestorem w celu uzyskania pozwolenia na budowę
 • projekty wykonawcze branżowe ze szczególnym uwzględnieniem kompleksowego projektu odbioru energii cieplnej i elektrycznej z zespołu kogeneracyjnego
 • specyfikacje technicznej wykonania i odbioru robót
 • projektów AKPiA
 • ekspertyz i inwentaryzacji dla celów projektowych i montażowych
 • badań geologicznych
 • projektu ochrony akustycznej dla zrealizowanej inwestycji
 • przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich
 • współdziałanie przy opracowywaniu SIWZ na dostawę urządzeń i realizację inwestycji oraz udział w udzielaniu pisemnych odpowiedzi na zapytania oferentów

 


Dokumentacja projektowa dla EDF w ramach realizacja zadania dostawa, montaż i uruchomienie agregatu kogeneracyjnego w EC Zawidawie

Nominalna moc układu ciepłowniczego przed inwestycją wynosiła ok 15 MW (kotły gazowe i węglowe). Agregat będzie pełnił role wysokosprawnego źródła kogeneracyjnego, które w okresie letnim będzie podstawowym źródłem ciepła dla potrzeb zasilania sieci ciepłowniczej w c.w.u. W zimie agregat będzie współpracował szeregowo z dwoma istniejącymi kotłami gazowymi (stanowiącymi podstawowe źródło ciepła w okresie sezonu grzewczego) niezależnie od wymaganych parametrów sieci ciepłowniczej.

 

W ramach zadania wykonano kompletny projekt budowlany i wykonawczy, oparty o instalację jednostki kogeneracyjnej zasilanej gazem ziemnym, o łącznej mocy cieplnej 2,6 MW i mocy elektrycznej 2,7 MW.


Umowa z PGNiG Energia S.A. na wykonanie audytu technologicznego i analizy aspektów środowiskowych funcjonującej ciepłowni, będącą własnością Stolbud Włoszczowa S.A.

W ramach powierzonych zadań wykonano:

 • audyt części wytwórczej ciepłowni, tj kotłów opalanych miałem węglowym i kotłów opalanych biomasą
 • audyt części przesyłowo-dystrybucyjnej
 • audyt pozostałych części ciągów technologicznych
 • ocenę oddziaływania przedsiębiorstwa na środowisko (emisje, gospodarka odpadami, gospodarka wodno-ściekowa)
 • analizę wydanych decyzji i pozwoleń środowiskowych
 • analizę stosowanych procedur w zakresie ochrony środowiska
 • ocenę technologii pod kątem wymagań BAT

Opracowanie koncepcji budowy systemu wysokosprawnej kogeneracji dla ZEC Spółka z o. o. w Pabianicach

Nominalna moc układu ciepłowniczego przed inwestycją wynosiła ok 67 MW (kotły węglowe).

 

W ramach zadania opracowano dwuwariantową koncepcję układu kogeneracyjnego o mocy cieplnej około 10 MW.


Opracowanie zawierało:

 • analizę techniczno-ekonomiczną opłacalności przedsięwzięcia
 • analizę środowiskową na etapie eksploatacyjnym

Ecokube sp. z o.o.

ul. Wólczańska 128/134

90-527 Łódź

tel. + 48 42 630 09 95

biuro@ecokube.pl