Okres wsparcia

Okres wsparcia wynosi 15 lat. Wysokość premii jest ustalana corocznie na podstawie rozporządzenia. Pomniejsza się ją dodatkowo o uzyskaną pomoc inwestycyjną.

Wysokość premii

Wysokość premii jest uzależniona od ilości energii elektrycznej brutto, mierzonej na zaciskach generatora. Przy czym cała energia elektryczna i cieplna może zostać zużyta na potrzeby własne przedsiębiorstwa. Premia ta przysługuje również, gdy energia elektryczna i cieplna jest sprzedawana na zewnątrz.

Kwota dopłaty jest zróżnicowana i zależy od rodzaju zastosowanego paliwa. Wyróżnione zostały cztery grupy paliw:

  1. paliwa gazowe np. gaz ziemny biogaz rolniczy
  2. paliwa stałe np. węgiel kamienny
  3. biomasa np. pochodzenia leśnego
  4. inne niż wymienione w punkcie 1-3 np. biogaz z oczyszczani ścieków i składowisk odpadów, metan z odmetanowania kopalń, olej opałowy

 

Kolejność działań

  1. Promesa koncesji
  2. Inwestycja
  3. Wniosek o dopuszczenie do systemu premii gwarantowanej
  4. Uzyskanie decyzji

Ecokube sp. z o.o.

ul. Wólczańska 128/134

90-527 Łódź

tel. + 48 42 630 09 95

biuro@ecokube.pl