Dedykowane rozwiązania dla różnych gałęzi przemysłu

  • Przemysł spożywczy - ścieki wytwarzane w tej gałęzi przemysłu posiadają dużą zawartość zawiesiny, a także rozpuszczonych materiałów organicznych i białek
  • Przemysł petrochemiczny - ten typ ścieków charakteryzuje się wysoką zawartością olejów i tłuszczów z węglowodorów
  • Przetwórstwo mięsa i ubojnie - nasz proces oddziela materiały stałe od olejów i tłuszczu; w przypadku ubojni nasze rozwiązania mogą zmniejszyć zanieczyszczenie ładunku o 95 %
  • Przemysł chemiczny i farmaceutyczny - duża zawartość barwników, różnych dodatków, składników nieulegających biodegradacji oraz inhibitorów spowalniających procesy biologiczne; ze względu na wysoką korozyjność ścieki wymagają zastosowania specjalnych materiałów w eksploatowanych urządzeniach
  • Przemysł drzewny i papierniczy oddzielenie masy papierniczej w procesie recyklingu ścieków, występowanie związków o wysokiej trwałości i niskiej podatności na degradację biologiczną
  • Pralnie przemysłowe - uśrednianie składu ścieków i zneutralizowanie odczynu pH
  • Przemysł poligraficzny - zużyte wywoływacze, utrwalacze, ścieki z procesu oczyszczania zespołów farbowych, zużyte rozpuszczalniki zawierające pozostałości farb poligraficznych
  • Przemysł tekstylny i farbiarnie - duże obciążenie związkami organicznymi BZT5
  • Przemysł metalurgiczny - zawartość metali, a czasami związków organicznych, które nie ulegają biodegradacji

Zanim podejmiesz decyzję o sposobie rozwiązania problemu ze ściekami

Przy obecnie obowiązującym prawie odpowiednie rozwiązanie problemu z oczyszczeniem ścieków może być bardzo uciążliwe. Podjęcie niewłaściwej decyzji w sprawie wyboru procesu oczyszczania ścieków będzie skutkowało wieloma problemami, a co za tym idzie dodatkowymi, niepotrzebnymi kosztami. Mówiąc krótko, w procesie tym nie ma miejsca na błędy.

 

oczyszczalnia ścieków

Ścieki przemysłowe

Proces oczyszczania ścieków przemysłowych stanowi duże wyzwanie technologiczne. Powodem jest ich specyficzny skład, ilość i rozkład dobowy, a także wymagania stawiane zakładom przemysłowym przez właściwe urzędy. Mając to na uwadze, nasi projektanci każdorazowo podchodzą indywidualnie do problemu, selekcjonując i łącząc poszczególne elementy technologii, bazując na urządzeniach renomowanych światowych producentów. Nasza propozycja obejmuje wszystkie rodzaje procesów wstępnego podczyszczania ścieków, w tym system mechaniczno-chemiczny oparty na procesach flokulacji, koagulacji i flotacji, a także filtracji membranowej. Projektujemy i wykonujemy również systemy pełnego oczyszczania w oparciu o reaktory biologiczne z odprowadzeniem  ścieków oczyszczonych do cieków wodnych.

oczyszczalnia ścieków

Wstępne oczyszczanie ścieków

Do wstępnego oczyszczania ścieków oferujemy różnego rodzaju sita, kraty i piaskowniki o parametrach dostosowanych do indywidualnych potrzeb naszych klientów.

oczyszczalnia ścieków

Flotacja i separacja tłuszczów

Wszelkiego rodzaju zawiesiny płynne, tłuszcze, oleje i związki ropopochodne zawarte w ściekach z powodzeniem mogą zostać usunięte poprzez proponowane przez nas flotatory i separatory tłuszczu.

oczyszczalnia ścieków

Gospodarka osadowa

Odwadnianie osadów to jeden z istotnych kosztów w funkcjonowaniu oczyszczalni ścieków. Oferujemy różne rozwiązania dotyczące zagęszczania i odwadniania osadów ściekowych - od tradycyjnych metod przy użyciu pras osadowych i wirówek, po nowatorskie przy wykorzystaniu elastycznych kontenerów filtracyjnych. W ramach projektów badawczych z wiodącymi polskimi uczelniami wyższymi dysponujemy dostępem do technologii zwiększających wydajność pracy komór fermentacyjnych.

oczyszczalnia ścieków

Systemy dozowania reagentów

W procesie oczyszczania ścieków konieczne jest dodawanie chemikaliów w celu przeprowadzenia flokulacji. Substancje te muszą być rozpuszczone w wodzie zanim zostaną dodane do zbiorników flotacyjnych.

oczyszczalnia ścieków

Kontenerowa zabudowa instalacji

Z uwagi na występującą często małą dostępność miejsca proponujemy kompaktowe instalacje podczyszczania ścieków zabudowanych w kontenerach ustawianych jeden na drugim przy istniejących już budynkach. Takie rozwiązanie maksymalnie ogranicza teren potrzebny pod inwestycję. Całość dostarczana jest w kontenerach w których zainstalowane są już urządzenia. Systemy takie można rozbudować o dodatkowe funkcje takie jak odzysk ciepła, czy specjalistyczne opomiarowanie mediów wpięte w system informatyczny zakładu itp.

oczyszczalnia ścieków

Zbiorniki modułowe

Oferujemy wysokiej jakości zbiorniki wykonane z polimerów zbrojonych włóknem szklanym. Zbiorniki są lekkie, nierdzewne, proste w transporcie i montażu, atrakcyjne cenowo oraz tanie w eksploatacji. Zbiorniki można stosować w przemysłowych i komunalnych oczyszczalniach ścieków, a także w instalacjach odsalania, przechowywania wody pitnej, przechowywania płynnych i stałych substancji, w rolnictwie i do innych celów.

oczyszczalnia ścieków

Metody redukcji fosforu

Wiele firm przemysłowych w swoich procesach produkcyjnych używa preparatów prowadzących do nadmiaru fosforu w ściekach. Stosowane technologie nie zawsze są wstanie zabezpieczyć zakład przed występowaniem okresowych przekroczeń stężeń związków tego pierwiastka w odprowadzanych ściekach.

oczyszczalnia ścieków

Usuwanie związków miedzi ze ścieków przemysłowych

Jakość wód powierzchniowych zależy w dużej mierze od ilości i jakości wprowadzanych do nich zanieczyszczeń w postaci związków zarówno nieorganicznych jak i organicznych. Szczególne zagrożenia związane są z wprowadzaniem ścieków przemysłowych, które nie poddane odpowiednim procesom oczyszczania, mogą zawierać szereg niebezpiecznych substancji chemicznych, wpływających negatywnie na organizmy wodne i ludzi. Do takich substancji zaliczane są związki miedzi. Klasyczne metody oczyszczania ścieków zawierających jony miedzi nie zawsze charakteryzują się wymaganą skutecznością. Nasze rozwiązania w praktyce pozwalają zredukować poziom tych substancji nawet o 99,8 %. Jeżeli chcecie Państwo skorzystać z naszych doświadczeń zapraszamy do kontaktu.

 

 

 

 

oczyszczalnia ścieków

Ecokube sp. z o.o.

ul. Wólczańska 128/134

90-527 Łódź

tel. + 48 42 630 09 95

biuro@ecokube.pl