Nasza oferta

W związku z drastycznymi zmianami opłat i wymagań w nowym prawie wodnym, a także sankcjami karnymi grożącymi osobom decyzyjnym w firmach, oferujemy pomoc w następujących dziedzinach:

 • analiza stanu faktycznego  pod kątem obowiązków wynikających z ustawy
 • opracowywanie operatów środowiskowych i pomoc w uzyskaniu pozwoleń wodnoprawnych
 • projektowanie oraz instalacja systemów odzysku i recyrkulacji wody procesowej w zakładach produkcyjnych - obniżenie kosztów funkcjonowania 

Korzystanie z wód

Ustawodawca wyróżnił następujące sposoby korzystania z wód:

 • powszechne korzystanie z wód -  służy do zaspokajania potrzeb osobistych, gospodarstwa domowego lub rolnego, bez stosowania specjalnych urządzeń technicznych, a także do wypoczynku, uprawiania turystyki, sportów wodnych oraz, na zasadach określonych w odrębnych przepisach, amatorskiego połowu ryb.
 • zwykłe korzystanie z wód - służy zaspokojeniu potrzeb własnych gospodarstwa domowego oraz gospodarstwa rolnego i obejmuje pobór wód podziemnych lub wód powierzchniowych w ilości średniorocznie nieprzekraczającej 5 m3 na dobę oraz wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi w ilości nieprzekraczającej łącznie 5 m3 na dobę.
 • szczególne korzystanie z wód - korzystanie z wód wykraczające poza powszechne korzystanie z wód oraz zwykłe korzystanie z wód, obejmujące:
 1. odwadnianie gruntów i upraw;
 2. użytkowanie wód znajdujących się w stawach i rowach;
 3. wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością innych podmiotów ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego;
 4. wykonywanie na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2 robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem, mających wpływ na zmniejszenie naturalnej retencji terenowej przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej;
 5. rybackie korzystanie ze śródlądowych wód powierzchniowych;
 6. wykorzystywanie wód do celów żeglugi oraz spławu;
 7. przerzuty wód oraz sztuczne zasilanie wód podziemnych;
 8. wydobywanie z wód powierzchniowych, w tym z morskich wód wewnętrznych wraz z wodami wewnętrznymi Zatoki Gdańskiej oraz wód morza terytorialnego, kamienia, żwiru, piasku oraz innych materiałów, a także wycinanie roślin z wód lub brzegu;
 9. uprawianie na wodach sportu, turystyki lub rekreacji przy pomocy jednostek pływających wyposażonych w silnik spalinowy o mocy silnika powyżej 10 kW, z wyłączeniem dróg wodnych;
 10. chów ryb w sadzach;
 11. zapewnienie wody dla funkcjonowania urządzeń umożliwiających migrację ryb;
 12. nawadnianie gruntów lub upraw wodami w ilości większej niż średniorocznie 5 m3 na dobę;
 13. korzystanie z wód na potrzeby działalności gospodarczej;
 14. rolnicze wykorzystanie ścieków, jeżeli ich łączna ilość jest większa niż 5 m3 na dobę;
 15. korzystanie z wód w sztucznych zbiornikach wodnych usytuowanych na wodach płynących, przeznaczonych do chowu lub hodowli ryb oraz innych organizmów wodnych;
 16. organizacja wypoczynku lub sportów wodnych w ramach działalności gospodarczej.

Usługi wodne

Usługi wodne polegają na zapewnieniu gospodarstwom domowym, podmiotom publicznym oraz podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą możliwości korzystania z wód w zakresie wykraczającym poza zakres powszechnego korzystania z wód, zwykłego korzystania z wód oraz szczególnego korzystania z wód.

 

Obejmują następujące czynności:

 1. pobór wód podziemnych lub wód powierzchniowych;
 2. piętrzenie, magazynowanie lub retencjonowanie wód podziemnych i wód powierzchniowych oraz korzystanie z tych wód;
 3. uzdatnianie wód podziemnych i powierzchniowych oraz ich dystrybucję;
 4. odbiór i oczyszczanie ścieków;
 5. wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, obejmujące także wprowadzanie ścieków do urządzeń wodnych;
 6. korzystanie z wód do celów energetyki, w tym energetyki wodnej;
 7. odprowadzanie do wód lub urządzeń wodnych wód opadowych lub roztopowych, ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzania opadów atmosferycznych albo w systemy kanalizacji zbiorczej w granicach administracyjnych miast;
 8. trwałe odwadnianie gruntów, obiektów lub wykopów budowlanych oraz zakładów górniczych, a także odprowadzanie wód pochodzących z odwodnienia gruntów w granicach administracyjnych miast;
 9. odprowadzanie do wód lub do ziemi wód pobranych i niewykorzystanych.

Podmiot korzystający z usług wodnych dokonujący poboru wód powierzchniowych lub podziemnych w ramach usług wodnych jest zobowiązany do stosowania przyrządów pomiarowych umożliwiających pomiar ilości pobranych wód. Analogicznie podmiot wprowadzający ścieki do wód lub do ziemi w ramach usług wodnych jest zobowiązany do stosowania przyrządów pomiarowych lub systemów pomiarowych umożliwiających pomiar ilości i temperatury wprowadzonych ścieków, jeżeli wprowadza do wód lub do ziemi ścieki w ilości średniej dobowej powyżej 0,01 m3/s.

Opłaty za usługi wodne

Opłaty za usługi wodne uiszcza się między innymi za:

 1. pobór wód podziemnych lub wód powierzchniowych;
 2. wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi;
 3. odprowadzanie do wód:  wód opadowych lub roztopowych ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzania opadów atmosferycznych albo systemy kanalizacji zbiorczej w granicach administracyjnych miast, wód pochodzących z odwodnienia gruntów w granicach administracyjnych miast;
 4. pobór wód podziemnych i wód powierzchniowych na potrzeby chowu i hodowli ryb oraz innych organizmów wodnych;
 5. wprowadzanie do wód lub do ziemi ścieków z chowu lub hodowli ryb oraz innych organizmów wodnych.
 6. zmniejszenie naturalnej retencji terenowej na skutek wykonywania na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2 robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem, mających wpływ na zmniejszenie tej retencji przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej.

Opłata za pobór wód składa się z opłaty stałej oraz opłaty zmiennej, uzależnionej od ilości wód pobranych. Opłata za wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi również składa się z opłaty stałej oraz opłaty zmiennej, zależnej od ilości i jakości ścieków wprowadzanych w ramach pozwolenia wodnoprawnego albo pozwolenia zintegrowanego.

 

Za korzystanie z usług wodnych bez wymaganego pozwolenia wodnoprawnego lub pozwolenia zintegrowanego albo za przekroczenie warunków w nich zawartych naliczana jest opłata podwyższona. Opłatę podwyższoną ponosi się niezależnie od opłaty zmiennej.

Kontrola gospodarowania wodami

Kontrola gospodarowania wodami obejmuje między innymi korzystanie z wód, przestrzeganie warunków ustalonych w decyzjach wydanych na podstawie ustawy bądź pozwoleń zintegrowanych. Czynności kontrolne mogą wykonywać Wody Polskie, dyrektorzy urzędów morskich, Państwowa Inspekcja Sanitarna oraz Inspekcja Ochrony Środowiska.

 

Wykonujący kontrolę, w związku z pełnieniem obowiązków służbowych, korzystają z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2016 r. poz. 1137, z późn. zm.10). Właściwy organ Wód Polskich może wezwać zakład do usunięcia w określonym terminie zaniedbań w zakresie gospodarki wodnej, w wyniku których może powstać stan zagrażający życiu lub zdrowiu ludzi, zwierząt lub środowisku albo prawnie chronionemu interesowi osób trzecich. Jeżeli zaniedbania zakładu nie zostaną usunięte w określonym terminie i nadal utrzymuje się stan zagrażający życiu lub zdrowiu ludzi, zwierząt lub środowisku albo prawnie chronionemu interesowi osób trzecich, właściwy organ Wód Polskich może wydać decyzję o wstrzymaniu działalności zakładu lub jego części do czasu usunięcia zaniedbań.

Zgoda wodnoprawna

Zgoda wodnoprawna jest udzielana przez:

 1. wydanie pozwolenia wodnoprawnego;
 2. przyjęcie zgłoszenia wodnoprawnego;
 3. wydanie oceny wodnoprawnej;
 4. wydanie decyzji, o których mowa w art. 77 ust. 3 i 8 oraz w art. 176 ust. 4

Ocena wodnoprawna to nowa decyzja wprowadzona do ustawy.  Wydawana jest przez właściwe organy Wód Polskich w przypadku stwierdzenia pozytywnego wpływu inwestycji  na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych lub brak takiego wpływu. Jeżeli wpływ ten zostanie oceniony jako negatywny, decyzja zostanie wydana w przypadku wykazania przez inwestora, że podjął on wszelkie działania w celu łagodzenia skutków negatywnego oddziaływania na stan wód, a także istnienia nadrzędnego interesu publicznego oraz korzyści związanych z realizacją inwestycji, które nie mogą być osiągnięte w drodze innych działań.

Sankcje

Ustawa przewiduje szereg sankcji za niezgodne z prawem korzystanie z wód. Warto wspomnieć, że poza wspomnianą już wcześniej opłatą podwyższoną, za korzystanie z wód bez pozwolenia wodnoprawnego lub z przekroczeniem warunków określonych w tym pozwoleniu, grozi kara aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny. Tej samej karze podlega ten, kto nie wykonuje obowiązków określonych w decyzji stwierdzającej wygaśnięcie lub cofnięcie pozwolenia wodnoprawnego. Dlatego, aby uchronić się przed ewentualnymi sankcjami, ważne jest dla każdego przedsiębiorcy wnikliwe przeanalizowanie, czy ich działalność będzie wymagała takich pozwoleń.

Zobowiązania wobec Unii Europejskiej

W ustawie jest szereg zapisów stanowiących zobowiązanie do podjęcia konkretnych działań służących poprawie jakości środowiska wodnego:

 1. W terminie do dnia 22 grudnia 2018 r. Główny Inspektor Ochrony Środowiska opracuje i przekaże Komisji Europejskiej dodatkowy program monitoringu wód powierzchniowych, wykonywany w ramach państwowego monitoringu środowiska, o którym mowa w art. 23 ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 1688 oraz z 2017 r. poz. 1566), dla następujących substancji priorytetowych:
  1) dikofol;
  2) kwas perfluorookatnosulfonowy i jego pochodne (PFOS);
  3) chinoksyfen;
  4) dioksyny i związki dioksynopodobne;
  5) aklonifen;
  6) bifenoks;
  7) cybutryna;
  8) cypermetryna;
  9) dichlorfos;
  10) heksabromocyklodekany (HBCDD);
  11) heptachlor i epoksyd heptachloru;
  12) terbutryna.
 2. Minister właściwy do spraw gospodarki wodnej opracuje również i przekaże Komisji Europejskiej propozycje działań zmierzających do osiągnięcia dobrego stanu chemicznego wód powierzchniowych dla wyżej wymienionych substancji. Ustawa nakłada obowiązek realizacji dobrego stanu wód w tym zakresie do dnia 22 grudnia 2027 r.
 3. W terminie do dnia 22 grudnia 2021 r. ma zostać osiągnięty dobry stan chemiczny wód powierzchniowych w odniesieniu do następujących substancji priorytetowych:
  1) antracen;
  2) bromowane difenyloetery;
  3) fluoranten;
  4) ołów i jego związki;
  5) naftalen;
  6) nikiel i jego związki;
  7) wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne.

Zobowiązania te dotyczą redukcji wprowadzania określonych substancji do środowiska w konkretnym horyzoncie czasowym. Dlatego już dzisiaj warto przeanalizować procesy technologiczne w firmie pod kątem dopasowania się do tych zmian.  

Ecokube sp. z o.o.

ul. Wólczańska 128/134

90-527 Łódź

tel. + 48 42 630 09 95

biuro@ecokube.pl